W styczniu 2016 roku LSS WINDA została partnerem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w ramach działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie – RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018. Nabór Partnera do projektu odbył się w drodze konkursu.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową uczestników poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w terenu powiatu żagańskiego. W ramach projektu LSS WINDA będzie odpowiedzialna w szczególności za działania na rzecz: 1) osób przebywających w pieczy zastępczej i ich najbliższego środowiska, 2) osób opuszczających pieczę zastępczą 3) rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,Do strony głównej