ProjektyLSS WINDA partnerem w projekcie

LSS WINDA, prowadząc Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA (MCIS WINDA), jest partnerem w projekcie pn. „Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego”, zwanym dalej “Standardy w CIS”. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych “KRĄG”. Okres realizacji projektu - do 31 stycznia 2018 roku.

Projekt “Standardy w CIS” ma na celu w szczególności zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom, które podpisały indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ma się również przyczynić do poszerzenia oferty MCIS WINDA, przyjęcia określonych standardów usług reintegracyjnych oraz podniesienia jakości pracy. Spółdzielnia WINDA działaniami w ramach projektu obejmuje aktualnie 11 osób z terenu Miasta Gozdnica oraz Gminy Iłowa. Osoby te zostały skierowane na zajęcia w pracowni gospodarczo-porządkowej oraz w pracowni gastronomicznej.

Program Aktywizacja i Integracja w powiecie międzyrzeckim

W okresie październik – listopad 2015 r. LSS WINDA prowadziła działania w ramach zadania publicznego „Integracja społeczna osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r. z terenu Miasta i Gminy Międzyrzecz oraz Miasta i Gminy Trzciel”.
W ramach przeprowadzonego zadania publicznego w ciągu dwóch miesięcy Programu Aktywizacja i Integracja przeprowadzono grupowe poradnictwo specjalistyczne (grupowe zajęcia warsztatowe, grupowe poradnictwo zawodowe) w wymiarze 80 godzin dla każdej z dwóch grup (w Gminie Trzciel objęto działaniami 10 osób, z tego 8 osób ukończyło zajęcia, a w Gminie Międzyrzecz przystąpiło 9 osób, w trakcie pierwszego miesiąca doszła jeszcze 1 osoba. Ostatecznie grupowe zajęcia ukończyło w tej gminie 10 osób.)

Program Aktywizacja i Integracja w powiecie żagańskim

W okresie październik – grudzień 2015 r. LSS WINDA prowadziła działania w ramach zadania publicznego „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, mieszkańców gminy: Iłowa i Szprotawa, korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r.”
W ramach przeprowadzonego zadania publicznego w ciągu dwóch miesięcy Programu Aktywizacja i Integracja przeprowadzono grupowe zajęcia warsztatowe i grupowe poradnictwo zawodowe w wymiarze 70 godzin oraz grupowe poradnictwo specjalistyczne i konsultacje w wymiarze 10 godzin dla każdej z dwóch grup.
W Gminie Szprotawa objęto działaniami 9 osób, z tego 7 osób ukończyło zajęcia, natomiast w Gminie Iłowa przystąpiło 9 osób, w trakcie pierwszego miesiąca doszła jeszcze 1 osoba (ostatecznie grupowe zajęcia ukończyło w tej gminie 10 osób)

Szansa na dobrą przyszłość

LSS WINDA od maja 2015 do listopada 2015 r. była partnerem w działaniach prowadzonych w ramach programu specjalnego „Szansa na dobrą przyszłość”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu. “Szansa na dobrą przyszłość” to program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia oraz bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Celem programu było ograniczenie bezrobocia wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Działaniami objęte zostały 24 osoby z terenu dwóch gmin: Szprotawa i Niegosławice. Reintegracja społeczna prowadzona była min. poprzez warsztaty motywacyjne oraz spotkania grup samopomocowych. Reintegracja zawodowa prowadzona była w zawodzie kucharza oraz konserwatora terenów zielonych. Efektywność zatrudnieniowa tego Programu wyniosła 79%. Z 24 osób, które rozpoczęły udział w Programie 9 osób zostało zatrudnionych na minimum 3 miesiące w LSS WINDA.

Projekt Schematom STOP! II edycja – zakończony

Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA w okresie kwiecień-wrzesień 2015 r. na terenie powiatu żagańskiego brała udział w realizacji II edycji projektu ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Powiat żagański znalazł się wśród 20 samorządów, które zostały wytypowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie z 40 powiatów I etapu i w 2015 roku kontynuowały pilotażowy projekt. Liderem Projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, które realizowało ten projekt w szczególności we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu, ośrodkami pomocy społecznej (Szprotawa, Iłowa i Gozdnica) oraz Lutolską Spółdzielnia Socjalna WINDA.
Głównym celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.
Akcelerator innowacji – centrum synergii biznesu i nauki
W Spółdzielni WINDA w okresie marzec – maj 2015 odbywał staż profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego - Mariusz Kwiatkowski. Staż ten był zorganizowany w ramach Projektu „Akcelerator innowacji – centrum synergii biznesu i nauki” finansowanego z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt prowadzony był przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Celem Projektu było wsparcie współpracy między Przedsiębiorstwami i Jednostkami Naukowymi z Województwa Lubuskiego w zakresie wykorzystania wiedzy praktycznej i teoretycznej celem wdrożenia innowacyjności produkcyjnej, procesowej lub organizacyjnej, której efektem będzie wzmocnienie przewagi konkurencyjnej Przedsiębiorstw i wzrost wiedzy przedstawicieli Jednostek Naukowych.


,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, który realizowany był w okresie styczeń 2014 – marzec 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Podmiotem realizującym projekt było Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Warszawy, które prowadziło działania w ramach projektu w 39 powiatach w kraju, min. w powiecie żagańskim. LSS WINDA wchodziła w skład Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, odpowiedzialnego za opracowanie i pilotażowe wdrożenie LOKALNEGO PROGRAMU INTERDYSCYPLINARNEJ WSPÓŁPRACY (integracja działania instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy, ujednolicenie sposobu pracy z klientem w oparciu o dostępną infrastrukturę).

Główny cel projektu: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie skoordynowanego systemu współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy wobec 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu żagańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, w okresie do 31 marca 2015 r.

Rezultat: opracowanie autorskiego Lokalnego Programu Koordynującego Współpracę w oparciu o aktualne możliwości prawne


„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu” w ramach PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Prowadzenie w okresie V-XII.2013 treningów zawodowych (zatrudnienie monitorowane) w ramach projektu realizowanego przez PCPR w Żaganiu w partnerstwie z Fundacją „Nasz Dom”. Rezultat: objęcie treningami zawodowymi 13 uczestników projektu.


„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim” w ramach PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Prowadzenie w okresie V-XII.2013 treningów zawodowych (zatrudnienie monitorowane) w ramach projektu realizowanego przez PCPR w Żaganiu w partnerstwie z Fundacją „Nasz Dom”. Rezultat: objęcie treningami zawodowymi 2 uczestników projektu.Do strony głównej