Program Aktywnej Integracji WINDA (PAI WINDA)


Założenia ideowe Programu
Działanie: długofalowa reintegracja zawodowa, połączona z programem społecznym, prowadzona m.in. w oparciu o wolontariat w organizacjach pozarządowych, praktyki w ramach projektów, praktyki absolwenckie, staże zawodowe finansowane oraz zatrudnienie monitorowane w Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA (m.in. w formie robót publicznych i prac interwencyjnych oraz umów zleceń i umów o pracę)
- PAI WINDA to zespół działań inspirowanych przez organizację pozarządową na rzecz konkretnej grupy społecznej w porozumieniu z różnorodnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi (partnerstwo zadaniowe).
- PAI WINDA jest rozwiązaniem, w ramach którego wykorzystuje się założenia Programu WINDA opracowanego przez Fundację „Nasz Dom”
- Spółdzielnia socjalna w Programie jest narzędziem służącym do aktywizacji zawodowej


Co dzisiaj w PAI WINDA

Kiedy jest możliwe zastosowanie Programu Aktywnej Integracji WINDA?
- lokalne podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, CIS, spółdzielnie, itp.) traktowane są jako uzupełniające narzędzia możliwe do zastosowania w przypadku realizacji aktywnej polityki społecznej
- organizacje pozarządowe działające na rzecz grup osób wymagających wsparcia są gotowe do uruchomienia inicjatyw społeczno-gospodarczych
- różnorodne instytucje samorządowe są otwarte na współdziałanie
- JST i pes wyznaczają wspólny cel i biorąc współodpowiedzialność dążą do jego osiągnięcia (partnerstwo zadaniowe)
Do strony głównej