Oferta Spółdzielni WINDA:


1. Realizacja zadań publicznych, w szczególności w zakresie dożywiania - możliwa jest do zrealizowania w przypadku ogłoszenia konkursu przez jst. Jest to działanie skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą społeczną, jednocześnie otwarte na bezpośrednich adresatów zadania publicznego (posiłki opłacane bezpośrednio przez rodziców). W realizacji tej usługi wykorzystuje się istniejącą w szkołach infrastrukturę (kuchnie z wyposażeniem, stołówki). W Gminie Szprotawa w 6 szkołach, 2 przedszkolach i żłobku w okresie I-IV.2015 wydano ponad 41tys. posiłków dla około 600 osób

2. Obsługa administracyjno-księgowo-kadrowa pes w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Usługa wprowadzona w II połowie 2014r. w odpowiedzi na potrzeby pes-ów, w oparciu o praktyczną wiedzę z zakresu specyfiki III sektora i profesjonalne oprogramowanie. Bardzo duże możliwości programu umożliwiają dopasowanie sposobu prowadzenia księgowości do oczekiwań organizacji (księgowość zarządcza) oraz połączenie z programem sklepu internetowego (Pasaż e-winda). Aktualnie z usług tych korzysta 12 spółdzielni socjalnych, fundacja prowadząca działalność gospodarczą i stowarzyszenie.

Dodatkowo oferujemy w powiatach otwartych na aktywną politykę społeczną wdrażanie dwóch innowacyjnych rozwiązań:

1) Program Aktywnej Integracji WINDA (łączący działalność podmiotów i instytucji na danym terenie w działaniach na rzecz określonych grup społecznych). Aktualnie działania te są prowadzone są w ramach Projektu Schematom STOP, którego liderem jest PCPR w Żaganiu, a uczestnikami działań (oprócz LSS WINDA) jest PUP Żagań, Starostwo Powiatowe w Żaganiu, OPS Szprotawa, Gozdnica, Iłowa, NZOZ PROFIL i Sąd Rejonowy (kurator). Odbiorcami skoordynowanych działań jest 10 rodzin wielodzietnych

2) Program społeczno-zawodowy WINDA dla bezrobotnych uczestników działań (młodzieży do 30 roku życia, osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, osób z ustalonym III profilem pomocy). Program ten jest realizowany w ramach Programu specjalnego PUP Żagań "Szansa na dobrą przyszłość", a działania skierowane są do 24 osób z ustalonym III profilem pomocy. Udział LSS WINDA to możliwość realizacji innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w ramach statutowych działań urzędu pracy przy realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.Do strony głównej