AKTUALNOŚCI

Program Aktywizacja i Integracja

We wrześniu 2015 roku LSS WINDA zdecydowała się wziąć udział w konkursach ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu. Konkursy dotyczyły realizacji działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015r. Program ten otwiera dla Spółdzielni WINDA przestrzeń współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Trzcielu (powiat międzyrzecki) oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Iłowej i Szprotawie (powiat żagański). Łącznie objętych działaniami zostanie 40 osób (po 10 osób z każdej z gmin)

Szansa na dobrą przyszłość

LSS WINDA od maja 2015 r. jest partnerem w działaniach prowadzonych w ramach programu specjalnego „Szansa na dobrą przyszłość”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu. “Szansa na dobrą przyszłość” to program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia oraz bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Celem programu jest ograniczenie bezrobocia wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Działaniami objęte są 24 osoby z terenu dwóch gmin: Szprotawa i Niegosławice. Reintegracja społeczna prowadzona jest min. poprzez warsztaty motywacyjne oraz spotkania grup samopomocowych. Reintegracja zawodowa prowadzona jest w zawodzie kucharza oraz konserwatora terenów zielonych. Program przewiduje efektywność zatrudnieniową na poziomie min. 70%

Projekt Schematom STOP! II edycja

Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA od kwietnia 2015 r. na terenie powiatu żagańskiego bierze udział w realizacji II edycji projektu ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Powiat żagański znalazł się wśród 20 samorządów, które zostały wytypowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Warszawie z 40 powiatów I etapu i w 2015 roku kontynuują pilotażowy projekt. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu, a partnerami przedsięwzięcia są gminy Szprotawa, Iłowa i Gozdnica oraz Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, Sąd Rodzinny w Żaganiu oraz NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL w Żaganiu.
Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.