Zapytanie ofertowe: zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego.
Termin złożenia ofert: 16 sierpień 2016 r., do godz. 15:30

Wydatek poniesiony będzie w ramach projektu “Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego”, którego Spółdzielnia WINDA jest partnerem.
Projekt realizowany jest w ramach RPO Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włącznie w ramach podmiotów integracji społecznej.

Poniżej zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy (zał 1), opis oferowanego samochodu (zał 1a) i oświadczenie (zał 2).

DOCX: Zapytanie ofertowe, Załącznik 1, Załącznik 1a, Załącznik 2
PDF: Zapytanie ofertowe, Załącznik 1, Załącznik 1a, Załącznik 2

PDF: Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


LSS WINDA partnerem w projekcie

LSS WINDA, prowadząc Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA (MCIS WINDA), jest partnerem w projekcie pn. „Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego”, zwanym dalej “Standardy w CIS”. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych “KRĄG”. Okres realizacji projektu - do 31 stycznia 2018 roku.

Projekt “Standardy w CIS” ma na celu w szczególności zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom, które podpisały indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ma się również przyczynić do poszerzenia oferty MCIS WINDA, przyjęcia określonych standardów usług reintegracyjnych oraz podniesienia jakości pracy. Spółdzielnia WINDA działaniami w ramach projektu obejmuje aktualnie 11 osób z terenu Miasta Gozdnica oraz Gminy Iłowa. Osoby te zostały skierowane na zajęcia w pracowni gospodarczo-porządkowej oraz w pracowni gastronomicznej.


Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

4 stycznia 2016 roku LSS WINDA wygrała konkurs na realizację zadania publicznego pt. “Przygotowanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych Miasta Gozdnica dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych objętych pomocą społeczną.” W ramach tego zadania Spółdzielnia będzie do końca 2016 roku przygotowywać około 205 posiłków dziennie, które wydawane będą w Przedszkolu, Szkole Podstawowej, a dla dorosłych w Punkcie wydawania posiłków (Gozdnica, ul. Kombatantów 4). Spółdzielnia przewiduje również dostarczanie posiłków w formie cateringu do miejsc zamieszkania. Zadanie to będzie realizowane przez pracownie gastronomiczne Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Gozdnicy.

W grudniu 2015 roku LSS WINDA wygrała w Gminie Szprotawa konkurs na realizację zadania publicznego pt. “Przygotowanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych gminy Szprotawa dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną”. W ramach tego zadania Spółdzielnia będzie do końca 2016 roku przygotowywać około 690 posiłków dziennie, które wydawane będą w stołówkach przyszkolnych w Szprotawie, Wiechlicach i Lesznie Górnym oraz w miejscowości Długie i Siecieborzyce. Spółdzielnia przewiduje również dostarczanie posiłków w formie cateringu do miejsc zamieszkania. Zadanie to będzie realizowane przez pracownie gastronomiczne Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA w Szprotawie.

Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2015

LSS WINDA w dniu 17 listopada 2015 roku jako finalista V edycji Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku otrzymała certyfikat jakości “Znak Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej”

Znak Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej

Znak ten jest przyznawany firmom społecznym, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który oceniany jest przez zespół ekspertów ekonomicznych i społecznych. Ocena LSS WINDA poprzedzona została wizytą studyjną eksperta ekonomicznego oraz eksperta społecznego celem dokładnej weryfikacji jakości oferowanych produktów i usług. Prawo posługiwania się Znakiem [eS] przysługuje do listopada 2016 roku. Po upływie tego czasu spółdzielnia ma obowiązek poddać się ewaluacji, w wyniku której prawo to może zostać przyznane na kolejne 12 miesięcy.

Program Aktywizacja i Integracja

We wrześniu 2015 roku LSS WINDA zdecydowała się wziąć udział w konkursach ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu. Konkursy dotyczyły realizacji działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015r. Program ten otwiera dla Spółdzielni WINDA przestrzeń współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu i Trzcielu (powiat międzyrzecki) oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Iłowej i Szprotawie (powiat żagański). Łącznie objętych działaniami zostanie 40 osób (po 10 osób z każdej z gmin)

Szansa na dobrą przyszłość

LSS WINDA od maja 2015 r. jest partnerem w działaniach prowadzonych w ramach programu specjalnego „Szansa na dobrą przyszłość”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu. “Szansa na dobrą przyszłość” to program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia oraz bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Celem programu jest ograniczenie bezrobocia wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Działaniami objęte są 24 osoby z terenu dwóch gmin: Szprotawa i Niegosławice. Reintegracja społeczna prowadzona jest min. poprzez warsztaty motywacyjne oraz spotkania grup samopomocowych. Reintegracja zawodowa prowadzona jest w zawodzie kucharza oraz konserwatora terenów zielonych. Program przewiduje efektywność zatrudnieniową na poziomie min. 70%

Projekt Schematom STOP! II edycja

Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA od kwietnia 2015 r. na terenie powiatu żagańskiego bierze udział w realizacji II edycji projektu ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Powiat żagański znalazł się wśród 20 samorządów, które zostały wytypowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
w Warszawie z 40 powiatów I etapu i w 2015 roku kontynuują pilotażowy projekt. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu, a partnerami przedsięwzięcia są gminy Szprotawa, Iłowa i Gozdnica oraz Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, Sąd Rodzinny w Żaganiu oraz NZOZ Ośrodek Terapeutyczny PROFIL w Żaganiu.
Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.